Láska - Nicolai Hartmann

This quote a été ajouté par lukki007
Láska je absolutně pozitivní smýšlení jako takové, znamená přitakání, přízeň, oddanost, tendenci budovat - tak jako nenávist znamená popření, rozvrat, zničení. Osobní láska je totéž přitakání vůči osobě.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user66168 123.02 96.7%
mrannix99 83.70 95.3%
pajiinka 79.80 98.0%
m1ichal 77.46 98.1%
klusik 75.70 99.5%
boltkey 74.72 96.2%
dandywine1 72.14 94.9%
halloweenjack 70.97 94.4%
koochan 69.24 94.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koochan 69.24 94.9%
koochan 62.17 96.2%
m1ichal 61.06 89.9%
m1ichal 63.86 94.4%
m1ichal 60.59 91.4%
m1ichal 62.16 92.7%
m1ichal 66.97 97.1%
m1ichal 64.05 94.9%