Winston Churchill

This quote a été ajouté par marc3
Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 12 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
mafuso 111.38 98.7%
shlstrm 106.80 99.0%
kitto 106.52 98.7%
eriknaslund 100.53 95.8%
iplaythebongos 97.76 95.8%
sirkka 95.11 99.3%
frankfrallannilsson 92.87 96.7%
lethijoh 92.71 99.7%
rewlz 90.60 95.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
seca501 90.34 96.7%
json 20.46 91.1%
testet 31.95 87.6%
frankfrallannilsson 90.91 95.8%
json 24.39 95.5%
adrianchristensen 56.51 98.0%
mafuso 88.88 93.4%
smahn016 65.89 100%