Paulo Coelho

This quote a été ajouté par locky
Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user66168 131.59 96.6%
mrannix99 89.07 94.2%
michal 83.93 95.4%
h3nza3 79.48 96.2%
halloweenjack 77.22 97.4%
m1ichal 72.19 97.4%
koochan 70.28 95.0%
liazien 64.97 96.2%
user79107 64.14 99.1%
user22591 61.15 93.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koochan 70.28 95.0%
koochan 70.13 98.7%
koochan 67.37 97.0%
koochan 62.62 93.4%
koochan 59.63 96.6%
m1ichal 70.54 94.6%
m1ichal 64.69 93.4%
m1ichal 69.91 97.0%