Listy są nam potrzebne - Dominique Loreau

This quote a été ajouté par user55182
Dlaczego więc nie chcemy przyjąć do wiadomości, że owe listy, które jednym wydają się zbędne, a inni robią je pod przymusem, są nam po prostu potrzebne? Dlaczego nie przyznamy, że są użyteczne, cenne, że ucząc się systematyzować i czerpać z nich korzyści, moglibyśmy żyć prościej, lżej i intensywniej?

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 11 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
fj00b 92.86 98.0%
montezuma 89.29 98.7%
michal6271 86.56 99.0%
bayaz 79.38 98.0%
xkali 78.24 97.4%
t0mekju1ce 77.35 99.0%
xerpenta 77.21 98.7%
c0il 77.00 99.7%
mkrzempek 76.62 97.1%
mmaa 71.41 100%

Récemment pour

Nom MPM Précision
ironherald 64.09 96.8%
ironherald 62.25 95.9%
user508798 50.14 93.2%
xerpenta 73.43 94.7%
mattc 60.95 98.4%
mattc 56.18 97.7%
mattc 58.27 95.3%
mattc 58.97 96.8%