Peter Boghoissan

This quote was added by aradipatrik
Az ateista és a hívő közti különbség, hogy az ateista kész arra, hogy (megfelelő bizonyítékok hatására) megváltoztassa a véleményét; a hívő számára ez nem megengedett.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 140.00 97.4%
inw_typer 140.00 100%
inw_typer 129.00 74%
inw_typer 107.00 95.9%
inw_typer 107.00 99%
sarimarton 86.68 99.4%
hodor_1234 81.97 98.2%
user216276 79.27 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 19.68 96.0%
paralysis 72.84 100%
paralysis 57.37 93.9%
user90663 41.21 87.5%
trojaifanyul 56.27 96.0%
trojaifanyul 51.29 94.9%
trojaifanyul 40.04 90.3%
miklosabel 55.28 94.4%