Peter Boghoissan

This quote was added by aradipatrik
Az ateista és a hívő közti különbség, hogy az ateista kész arra, hogy (megfelelő bizonyítékok hatására) megváltoztassa a véleményét; a hívő számára ez nem megengedett.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 140.00 97.4%
inw_typer 140.00 100%
inw_typer 129.00 74%
inw_typer 107.00 95.9%
inw_typer 107.00 99%
sarimarton 86.68 99.4%
hodor_1234 81.97 98.2%
hoonicat 80.85 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 35.32 92.8%
user627574 48.10 94.9%
user627574 45.68 87.0%
user627574 52.67 95.4%
extracher99 58.15 98.2%
rage41 53.70 94.4%
rage41 41.74 91.3%
rage41 49.48 93.8%