Peter Boghoissan

This quote was added by aradipatrik
Az ateista és a hívő közti különbség, hogy az ateista kész arra, hogy (megfelelő bizonyítékok hatására) megváltoztassa a véleményét; a hívő számára ez nem megengedett.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 140.00 97.4%
inw_typer 140.00 100%
inw_typer 129.00 74%
inw_typer 107.00 95.9%
inw_typer 107.00 99%
sarimarton 86.68 99.4%
hodor_1234 81.97 98.2%
hoonicat 80.85 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
hoonicat 80.85 94.9%
user627574 46.34 88.8%
user627574 45.03 91.8%
user627574 47.25 94.4%
user627574 46.96 93.3%
user90663 38.16 83.2%
user627574 47.88 94.9%
koochan 50.53 92.8%