Odpowiedzi na tezy kreacjonistów - John Rennie

This quote was added by user55182
Ewolucja to tylko teoria, a nie fakt czy prawo naukowe. Wiele osób wyniosło ze szkoły przekonanie, - że teoria to coś w połowie drogi między hipotezą a prawem naukowym. Jednak według amerykańskiej National Academy of Sciences (NAS), teoria naukowa to "dobrze uzasadnione wyjaśnienie jakiegoś aspektu świata przyrodniczego, uwzględniające fakty, prawa, wnioskowania i sprawdzone hipotezy."

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 162.00 100%
inw_typer 96.00 100%
inw_typer 96.00 97.0%
montezuma 80.29 99.2%
montezuma 79.79 97.5%
montezuma 78.95 98.2%
montezuma 77.92 97.0%
mkrzempek 75.17 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mkrzempek 75.17 95.6%
montezuma 79.79 97.5%
mkrzempek 63.16 97.2%
luqa007 47.63 98.5%
montezuma 77.92 97.0%
montezuma 80.29 99.2%
duszeks 64.54 93.8%
senserv6 58.52 91.3%