Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 4 - John Rennie

This quote was added by user55182
Wszelkie nauki przyrodnicze opierają się na pośrednich dowodach. Na przykład fizycy nie mogą bezpośrednio zaobserwować cząstek subatomowych, lecz wnioskują o ich istnieniu m. in. na podstawie charakterystycznych śladów przelotu w komorze mgłowej. Niemożność "bezpośredniej" obserwacji nie podważa wniosków fizyków.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 167.00 93.8%
inw_typer 134.00 90.6%
inw_typer 134.00 96.4%
inw_typer 90.00 100%
montezuma 78.54 98.1%
montezuma 77.90 98.4%
montezuma 76.80 97.8%
c0il 76.76 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
gohm 25.05 97.2%
gohm 17.70 85.1%
mr-kamyk 36.00 97.5%
bertold42 38.52 93.5%
kaktyuss 71.19 95.2%
bertold42 32.05 88.5%
grzebo 41.77 91.6%
user654925 41.33 88.7%