Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 4 - John Rennie

This quote was added by user55182
Wszelkie nauki przyrodnicze opierają się na pośrednich dowodach. Na przykład fizycy nie mogą bezpośrednio zaobserwować cząstek subatomowych, lecz wnioskują o ich istnieniu m. in. na podstawie charakterystycznych śladów przelotu w komorze mgłowej. Niemożność "bezpośredniej" obserwacji nie podważa wniosków fizyków.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 167.00 93.8%
c0il 88.13 99.7%
michal6271 82.79 94.9%
t0mekju1ce 80.69 97.2%
montezuma 78.54 98.1%
mkrzempek 75.96 96.0%
xkali 75.28 98.1%
duszeks 73.57 98.4%
panmaciek 73.10 92.4%
barty82 72.52 92.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user106911 47.24 96.3%
user232745 35.08 94.6%
mattc 56.40 93.5%
mattc 55.72 94.3%
mattc 52.52 93.5%
auranoth 46.79 86.5%
rejent 69.27 96.0%
grzela 48.43 93.2%