Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 4 - John Rennie

This quote was added by user55182
Wszelkie nauki przyrodnicze opierają się na pośrednich dowodach. Na przykład fizycy nie mogą bezpośrednio zaobserwować cząstek subatomowych, lecz wnioskują o ich istnieniu m. in. na podstawie charakterystycznych śladów przelotu w komorze mgłowej. Niemożność "bezpośredniej" obserwacji nie podważa wniosków fizyków.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 167.00 93.8%
inw_typer 134.00 90.6%
inw_typer 134.00 96.4%
inw_typer 90.00 100%
c0il 88.13 99.7%
michal6271 82.79 94.9%
michal6271 80.86 95.7%
t0mekju1ce 80.69 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 80.69 97.2%
tomtommmm 34.82 90.5%
tomtommmm 36.87 89.7%
tomtommmm 32.98 88.2%
tomtommmm 30.08 86.4%
t0mekju1ce 76.76 98.7%
slord 21.03 91.1%
t0mekju1ce 75.67 96.6%