Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 4 - John Rennie

This quote was added by user55182
Wszelkie nauki przyrodnicze opierają się na pośrednich dowodach. Na przykład fizycy nie mogą bezpośrednio zaobserwować cząstek subatomowych, lecz wnioskują o ich istnieniu m. in. na podstawie charakterystycznych śladów przelotu w komorze mgłowej. Niemożność "bezpośredniej" obserwacji nie podważa wniosków fizyków.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 167.00 93.8%
inw_typer 134.00 90.6%
inw_typer 134.00 96.4%
inw_typer 90.00 100%
montezuma 78.54 98.1%
montezuma 77.90 98.4%
montezuma 76.80 97.8%
c0il 76.76 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 78.54 98.1%
jmper 48.41 97.8%
buari 69.71 94.3%
montezuma 73.82 95.2%
c0il 76.76 96.0%
user802950 46.42 86.3%
barty82 72.52 92.6%
luqa007 63.73 97.2%