Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 7 - John Rennie

This quote was added by user55182
Teorię ewolucji dałoby się podważyć także w inny sposób. Gdybyśmy byli w stanie udokumentować samorództwo choćby jednej złożonej formy życia z materii nieożywionej, wtedy można by twierdzić, że przynajmniej część form kopalnych powstała w ten sposób. Gdyby pojawili się inteligentniejsi od nas kosmici i przypisali sobie stworzenie życia na Ziemi (lub przynajmniej poszczególnych gatunków), także rzuciłoby to cień na teorię ewolucji. Ale nikomu nie udało się dotąd przedstawić tego rodzaju dowodów.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 161.00 91.0%
inw_typer 106.00 92.8%
inw_typer 84.00 100%
montezuma 83.48 97.8%
montezuma 80.37 98.6%
montezuma 79.16 99.0%
montezuma 77.18 97.8%
montezuma 76.72 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 54.33 90.9%
euterp 42.97 91.8%
barawasz 25.46 94.3%
user654925 36.24 88.7%
tgpotter 29.95 92.8%
montezuma 79.16 99.0%
adr8688 44.75 92.1%
jmper 47.33 96.3%