Yeniden Başlamak - Oğuz Atay

This quote was added by marc3
Her şeye yeniden başlamak mümkün değildi. İstesem de mümkün değildi. Nerede kaldığımı unuttuğuma göre, baştan başlamak için de birtakım yetenekler gerekliydi; daha talihli doğmuş olmak gerekliydi mesela.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 166.00 94.1%
inw_typer 166.00 100%
inw_typer 166.00 100%
inw_typer 155.00 100%
inw_typer 155.00 100%
inw_typer 133.00 67%
mavikuzey 106.99 97.1%
kutsan 101.28 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 62.78 96.7%
omerbustun 38.96 85.7%
hateseedling 57.79 85.4%
hateseedling 56.01 86.9%
user81439 75.80 86.8%
omerbustun 61.39 93.5%
omerbustun 55.04 91.4%
espra 86.84 99.0%