Yılmaz Güney

This quote was added by caglarcoskun
Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye. Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yağmur yağsın bulut yok olsun diye. Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim güneş açsın karlar erisin diye. Ve dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye...

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 156.00 100%
inw_typer 156.00 96.3%
inw_typer 145.00 96.2%
inw_typer 134.00 100%
inw_typer 134.00 90.1%
mavikuzey 95.79 94.1%
mavikuzey 93.52 93.4%
mavikuzey 89.61 90.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
profiterolll 55.88 93.4%
omergokce 49.93 87.5%
inw_typer 145.00 96.2%
inw_typer 134.00 90.1%
inw_typer 156.00 96.3%
inw_typer 134.00 100%
inw_typer 156.00 100%
profiterolll 62.70 96.3%