Yılmaz Güney

This quote was added by caglarcoskun
Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye. Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yağmur yağsın bulut yok olsun diye. Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim güneş açsın karlar erisin diye. Ve dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 156.00 100%
inw_typer 156.00 96.3%
inw_typer 145.00 96.2%
inw_typer 134.00 100%
inw_typer 134.00 90.1%
mavikuzey 95.79 94.1%
_murat_ 94.01 97.6%
mavikuzey 93.52 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
ayse35 44.49 96.6%
ayse35 46.63 96.8%
tweety.35 43.04 95.8%
tweety.35 40.39 94.3%
tweety.35 43.60 95.8%
ayse35 42.84 96.3%
user311817 37.63 91.5%
ayse35 36.78 95.1%