Bistra tider - August Strindberg

This quote was added by user10166
Hösten hade medfört stora förändringar även för Sellén. Hans höge beskyddare hade avlidit och nu skulle alla minnen efter denne skrapas ut; till och med minnet av hans goda gärningar skulle icke få överleva honom. Att stipendiet drogs in föll av sig själv, helst Sellén icke var den som gick och begärde något; för övrigt ansåg han sig numera icke behöva något stöd, sedan han en gång fått ett sådant gott handtag och han såg många yngre som bättre voro i behov.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user38903 104.59 98.7%
user38903 103.28 98.5%
eriknaslund 90.75 96.7%
eriknaslund 88.25 96.3%
manipeaci 84.84 97.5%
ironmanbear 82.58 97.2%
fjellander 77.42 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
mjm 43.14 97.5%
mjm 40.67 96.0%
eventlogging 170.00 100%
nosaaki 47.90 97.9%
missfaxe 65.93 94.3%
missfaxe 62.89 97.7%
missfaxe 65.19 98.3%
tobo 38.49 80.3%