Albert Einstein

This quote was added by justin0
Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user23571113 134.09 100%
eriknaslund 131.36 100%
user23571113 129.51 96.5%
eriknaslund 118.68 99.4%
mafuso 117.14 100%
mafuso 115.76 99.4%
mafuso 115.76 100%
mafuso 113.76 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
rewlz 107.75 98.8%
yomakru 36.12 94.3%
yomakru 26.98 90.1%
yomakru 22.26 91.6%
mafuso 95.53 97.0%
frankfrallannilsson 103.69 98.8%
frankfrallannilsson 81.59 94.8%
onos 71.04 100%