Winston Churchill

This quote was added by justin0
Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 152.40 99.4%
eriknaslund 103.14 98.1%
eriknaslund 103.00 95.1%
mafuso 102.76 98.7%
eriknaslund 102.60 96.3%
trls 100.04 97.5%
mafuso 100.00 100%
user59637 99.57 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 75.16 95.7%
frankfrallannilsson 82.12 97.5%
frankfrallannilsson 23.02 93.4%
frankfrallannilsson 77.93 95.1%
mafuso 88.57 93.9%
missfaxe 74.02 100%
user83007 59.58 96.3%
joakimandren 86.20 96.3%