Winston Churchill

This quote was added by justin0
Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 152.40 99.4%
eriknaslund 103.14 98.1%
eriknaslund 103.00 95.1%
eriknaslund 102.60 96.3%
trls 100.04 97.5%
user59637 99.57 98.1%
eriknaslund 98.12 96.9%
spoomer 97.73 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user78559 42.12 89.1%
user78559 50.89 88.1%
hugosundelin 56.88 96.9%
hugosundelin 48.86 93.4%
user77759 72.60 98.7%
user77759 37.81 84.7%
missfaxe 77.50 95.7%
sasse 77.28 98.1%