Moder Theresa

This quote was added by justin0
När en fattig människa dör av hunger är det inte för att Gud inte tog hand om denne. Det hände därför att varken du eller jag gav den personen vad den behövde. Calcutta finns överallt i världen om du kan se med dina ögon...

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 122.48 99.6%
mafuso 110.58 100%
eriknaslund 109.88 97.0%
eriknaslund 108.77 95.3%
mafuso 108.34 99.6%
mafuso 108.34 99.6%
mafuso 107.90 98.7%
mafuso 107.47 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
yomakru 35.18 94.5%
onos 73.51 99.6%
yomakru 29.52 99.1%
talludde 50.69 92.1%
onos 67.11 99.6%
yomakru 23.92 98.2%
frankfrallannilsson 91.98 95.3%
frankfrallannilsson 102.50 99.1%