Moder Theresa

This quote was added by justin0
När en fattig människa dör av hunger är det inte för att Gud inte tog hand om denne. Det hände därför att varken du eller jag gav den personen vad den behövde. Calcutta finns överallt i världen om du kan se med dina ögon...

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 122.48 99.6%
eriknaslund 109.88 97.0%
eriknaslund 108.77 95.3%
mafuso 108.34 99.6%
mafuso 107.47 100%
eriknaslund 107.30 97.0%
eriknaslund 107.11 95.3%
centilong 105.19 99.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 91.02 94.5%
mafuso 103.32 97.0%
mafuso 93.57 94.9%
mafuso 107.47 100%
mafuso 102.92 94.9%
user79243 54.63 95.3%
mafuso 59.33 92.6%
mafuso 99.48 96.1%