Kalp Ağrısı - Halide Edip Adıvar

This quote was added by kutsan
Kuzey denizinde büyük balıkları fıçılara koyarlar. Uzun müddet fıçılar içinde kalan balıklara bir nevi sıkıntı, tazeliğini, lezzetini kaybettiren ölüme yakın bir hal gelir. Bu vaziyetten kurtarmak için fıçılarda kedi balığı denilen küçük balıklar bulundururlar, bu küçük balıklar o kadar sürekli büyük balıkları rahatsız ederler ki büyük balıklar da daimi tahrik altında taze ve canlı kalırlar. Hayatta her istediğini elde eden insanlar, bu fıçıdaki balıklar gibi pörsür, hayat tazeliğini kaybeder.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 96.00 96.0%
mavikuzey 95.93 96.9%
kutsan 94.28 97.6%
mavikuzey 91.49 92.6%
mavikuzey 90.54 92.2%
mavikuzey 90.36 93.4%
mavikuzey 86.14 93.8%
mavikuzey 85.85 91.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
cnr586 57.99 94.1%
koochan 68.35 96.1%
kafulu 53.43 92.7%
ayse35 51.55 95.8%
ayse35 53.29 96.0%
ayse35 51.78 98.4%
ayse35 51.05 98.6%
ayse35 33.72 88.3%