Τριαντάφυλλα στο Παράθυρο - Ανδρέας Εμπειρίκος

This quote was added by necromancermortanius
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια. Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας και της καθεμιάς ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 70.67 95.2%
btg1996 65.72 96.0%
jimrp 64.51 97.0%
vspuppy 61.19 93.6%
vspuppy 60.56 93.0%
vspuppy 60.40 93.0%
vspuppy 59.21 91.3%
vspuppy 59.10 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user798535 53.10 97.4%
user566407 47.31 91.7%
user566407 54.01 95.2%
user798535 50.26 96.0%
user566407 49.20 93.8%
user566407 49.11 92.4%
user566407 38.97 94.0%
user566407 49.96 95.0%