Anaïs Nin

This quote was added by justin0
Kärleken dör aldrig en naturlig död. Den dör därför att vi inte vet hur vi ska föra nytt vatten till dess källa, den dör av blindhet och misstag och svek. Den dör av sjukdomar och sår, den dör av trötthet. Den blir sjuk, anlupen, men den dör aldrig en naturlig död. Alla skulle kunna anklagas för mordet på sin egen kärlek.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 107.51 98.2%
spoomer 106.76 96.1%
spoomer 105.74 97.3%
eriknaslund 103.88 97.6%
mafuso 98.38 98.2%
fakker 97.18 96.2%
spoomer 97.02 95.9%
trls 95.37 95%

Recently for

Name WPM Accuracy
marlene12 29.58 89.2%
yomakru 26.11 95.6%
mafuso 92.07 99.4%
yomakru 8.29 89.0%
frankfrallannilsson 89.82 97.3%
frankfrallannilsson 82.55 93.6%
dwin 78.76 96.4%
dwin 72.86 95.9%