Anaïs Nin

This quote was added by justin0
Oro är den största kärleksdödaren. Den får en att känna som om en man, som håller på att drunkna, klänger sig fast vid en. Du vill rädda honom, men du vet samtidigt att han genom sin panik kommer att dra dig med.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 105.89 98.1%
mafuso 98.99 99.1%
frankfrallannilsson 97.98 97.7%
centilong 95.95 99.5%
mafuso 94.22 97.2%
frankfrallannilsson 94.10 96.4%
centilong 93.94 97.2%
mafuso 93.87 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
marlene12 34.39 97.2%
talludde 57.19 97.2%
mafuso 90.21 98.1%
yomakru 21.00 96.8%
talludde 51.49 90.6%
frankfrallannilsson 97.98 97.7%
onos 72.15 100%
yomakru 8.68 95.1%