Nalle Puh

This quote was added by justin0
Puh såg på sina två tassar. Han visste, att en av dem var den högra, och han visste, att när man hade beslutat sig för vilken som var den högra, så var den andra den vänstra, men han kunde aldrig komma ihåg, hur man skulle börja.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 111.10 99.6%
fakker 105.23 98.7%
eriknaslund 102.54 93.5%
spoomer 102.40 96.2%
eriknaslund 100.27 94.7%
user394715 92.18 98.7%
centilong 91.62 99.6%
centilong 88.64 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
arcermana 42.62 85.2%
user77759 68.20 95.8%
missfaxe 77.76 97.4%
user77761 28.00 95.8%
missfaxe 74.04 97.9%
hellion 48.85 97.9%
saraab 32.82 96.2%
alienthea 36.40 92.0%