Danslärarens återkomst - Henning Mankell

This quote was added by missfaxe
Han vaknade om natten, omgiven av skuggor. Det hade börjat när han var tjugotvå år gammal. Nu hade han fyllt sjuttiosex. I femtiofyra år hade han varit sömnlös om nätterna. Skuggorna hade hela tiden funnits runt honom. Bara under de perioder när han tagit starka sömnmedel i stora doser hade han lyckats sova på nätterna. Men när han vaknade visste han att skuggorna ändå hade funnits där, även om han inte märkt dem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user38903 110.19 97.8%
mafuso 105.13 100%
kitto 103.66 98.3%
eriknaslund 103.18 99.1%
eriknaslund 103.05 96.5%
mafuso 101.50 98.1%
shlstrm 101.33 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 101.09 98.6%
mafuso 96.98 97.4%
mafuso 101.09 99.3%
mellanfil 44.41 97.2%
user79243 69.94 98.8%
missfaxe 73.67 96.1%
mafuso 105.13 100%
mafuso 94.06 95%