Danslärarens återkomst - Henning Mankell

This quote was added by missfaxe
Han vaknade om natten, omgiven av skuggor. Det hade börjat när han var tjugotvå år gammal. Nu hade han fyllt sjuttiosex. I femtiofyra år hade han varit sömnlös om nätterna. Skuggorna hade hela tiden funnits runt honom. Bara under de perioder när han tagit starka sömnmedel i stora doser hade han lyckats sova på nätterna. Men när han vaknade visste han att skuggorna ändå hade funnits där, även om han inte märkt dem.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user38903 110.19 97.8%
kitto 103.66 98.3%
eriknaslund 103.18 99.1%
eriknaslund 103.05 96.5%
shlstrm 101.33 98.8%
eriknaslund 99.35 94.6%
rewlz 98.89 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
hitman08 36.63 94.8%
user71280 60.05 89.9%
user71280 61.94 90.7%
mjm 44.52 95.6%
haralds 57.69 91.7%
eventlogging 170.00 100%
tobo 48.35 85.7%
missfaxe 65.00 97.9%