Danslärarens återkomst - Henning Mankell

This quote was added by missfaxe
Han vaknade om natten, omgiven av skuggor. Det hade börjat när han var tjugotvå år gammal. Nu hade han fyllt sjuttiosex. I femtiofyra år hade han varit sömnlös om nätterna. Skuggorna hade hela tiden funnits runt honom. Bara under de perioder när han tagit starka sömnmedel i stora doser hade han lyckats sova på nätterna. Men när han vaknade visste han att skuggorna ändå hade funnits där, även om han inte märkt dem.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user38903 110.19 97.8%
mafuso 105.13 100%
kitto 103.66 98.3%
eriknaslund 103.18 99.1%
eriknaslund 103.05 96.5%
mafuso 102.12 97.9%
mafuso 101.50 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
darkmatter1217 38.33 93.1%
frankfrallannilsson 94.90 98.3%
frankfrallannilsson 99.38 98.6%
frankfrallannilsson 84.68 92.9%
frankfrallannilsson 80.04 95.6%
frankfrallannilsson 80.31 95.2%
frankfrallannilsson 90.94 99.3%
mafuso 102.12 97.9%