Przedwiośnie, Szklane domy (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Przyrzekał matce, że będzie posłuszny, zupełnie tak samo, jak gdyby ojciec był obecny w gabinecie. Postanawiał być posłusznym i uspakajał matkę milionem najczulszych pieszczot. Lecz w gruncie rzeczy duszą i ciałem wyrywał, gdzie pieprz rośnie. Czego nie mógł u matki dopiąć samowolnymi kaprysami, to wypraszał umizgami lub awanturą. On to teraz stawiał na swoim. Robił, co chciał.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 81.27 97.9%
montezuma 79.94 99.2%
montezuma 79.21 96.0%
t0mekju1ce 78.85 97.9%
t0mekju1ce 76.04 96.7%
montezuma 74.07 95.7%
xkali 73.25 97.2%
t0mekju1ce 72.96 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 69.97 96.7%
jmper 31.57 99.2%
kamil0301 53.87 93.6%
t0mekju1ce 78.85 97.9%
t0mekju1ce 76.04 96.7%
t0mekju1ce 72.96 95.2%
user654925 50.59 91.8%
yeegozaurus 37.58 93.6%