Przedwiośnie, Szklane domy (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Przyrzekał matce, że będzie posłuszny, zupełnie tak samo, jak gdyby ojciec był obecny w gabinecie. Postanawiał być posłusznym i uspakajał matkę milionem najczulszych pieszczot. Lecz w gruncie rzeczy duszą i ciałem wyrywał, gdzie pieprz rośnie. Czego nie mógł u matki dopiąć samowolnymi kaprysami, to wypraszał umizgami lub awanturą. On to teraz stawiał na swoim. Robił, co chciał.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 85.11 97.9%
t0mekju1ce 81.66 96.9%
montezuma 81.27 97.9%
montezuma 79.94 99.2%
t0mekju1ce 79.87 98.4%
t0mekju1ce 79.40 96.7%
montezuma 79.21 96.0%
t0mekju1ce 78.85 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 52.25 90.9%
auranoth 53.22 89.4%
auranoth 53.97 89.9%
auranoth 52.78 93.4%
auranoth 51.21 91.8%
auranoth 47.96 86.0%
auranoth 50.39 89.0%
auranoth 52.10 89.2%