Przedwiośnie, Szklane domy (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki, pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach zabryzganych błotem przed miesiącami, a i przedtem nie mytymi od kwartałów. "Gdzież są twoje szklane domy? - rozmyślał brnąc dalej. - Gdzież są twoje szklane domy?..."

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 77.31 94.0%
user83229 70.12 95.6%
montezuma 69.98 94.0%
senserv6 64.52 94.2%
uksza 62.19 92.8%
mkrzempek 57.28 96.0%
krzys01k 51.28 96.2%
tubus 47.26 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83229 70.12 95.6%
adr8688 47.08 97.6%
megi 43.26 91.7%
ohsnap21 37.81 86.0%
luqa007 47.12 89.7%
mkrzempek 57.28 96.0%
mieetek4 27.65 89.2%
montezuma 69.98 94.0%