Przedwiośnie, Szklane domy (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki, pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach zabryzganych błotem przed miesiącami, a i przedtem nie mytymi od kwartałów. "Gdzież są twoje szklane domy? - rozmyślał brnąc dalej. - Gdzież są twoje szklane domy?..."

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 77.31 94.0%
t0mekju1ce 76.35 96.6%
michal6271 75.70 93.2%
linctroll 72.04 98.7%
kaktyuss 71.51 93.0%
user83229 70.12 95.6%
montezuma 69.98 94.0%
xkali 67.67 97.8%
senserv6 64.52 94.2%
uksza 62.19 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user508798 53.59 94.4%
t0mekju1ce 76.35 96.6%
omino 50.77 92.8%
kamil0301 54.86 94.2%
kondziu3216 61.77 97.8%
t0mekju1ce 73.76 98.5%
t0mekju1ce 60.08 97.4%
michal6271 75.70 93.2%