Przedwiośnie, Nawłoć (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Jesienny wiatr świstał koło uszu. Rozkosz żywota, poczucie zdrowia i niespożytych sił organizmu, szczęście zażywania ruchu i pędu, a nade wszystko ciekawość młodości, ciekawość tak zjadliwa, iż wysuwała się na czoło wszystkiego - co też to tam jest na końcu tej dróżki uroczej, co będzie za tamtą oto polną gruszą - zdawała się ponosić z końmi pospołu.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.43 99.4%
montezuma 81.76 98.3%
montezuma 78.51 96.2%
montezuma 78.11 96.7%
montezuma 76.97 99.7%
montezuma 76.83 98.1%
montezuma 75.69 95.4%
mkrzempek 75.40 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
gohm 18.90 90.3%
gohm 19.66 92.4%
mr-kamyk 36.71 97.2%
mr-kamyk 32.30 98.1%
user654925 50.28 94.6%
user654925 52.24 91.7%
user83229 36.89 87.8%
kamil0301 54.78 96.2%