Przedwiośnie, Nawłoć (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Jesienny wiatr świstał koło uszu. Rozkosz żywota, poczucie zdrowia i niespożytych sił organizmu, szczęście zażywania ruchu i pędu, a nade wszystko ciekawość młodości, ciekawość tak zjadliwa, iż wysuwała się na czoło wszystkiego - co też to tam jest na końcu tej dróżki uroczej, co będzie za tamtą oto polną gruszą - zdawała się ponosić z końmi pospołu.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.43 99.4%
t0mekju1ce 87.11 99.7%
montezuma 81.76 98.3%
michal6271 78.82 96.2%
t0mekju1ce 78.54 95.4%
montezuma 78.51 96.2%
michal6271 78.43 93.4%
t0mekju1ce 78.31 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 78.54 95.4%
tomtommmm 41.72 92.4%
t0mekju1ce 77.02 97.0%
shoxxiica 42.36 93.9%
t0mekju1ce 87.11 99.7%
tomtommmm 41.27 94.4%
tomtommmm 40.54 92.9%
pl2137 61.12 92.4%