Narrenturm (fragment) - Andrzej Sapkowski

This quote was added by krzys01k
- Posłuchaj mnie uważnie, niepoprawny durniu. Stanowisz dla mnie śmiertelne zagrożenie już samym faktem istnienia. Nie pozwolę, byś to zagrożenie zwiększał kretyńskim zachowaniem i postępkami. (...) Zapamiętaj, ośle, zakonotuj sobie, bałwanie: tobie nikt nie pospieszy z pomocą w potrzebie, tylko idiota zatem spieszy z pomocą innym. Jeśli ktoś wzywa pomocy, należy odwrócić się plecami i prędko oddalić.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bayaz 80.65 98.1%
montezuma 79.49 99.0%
bayaz 79.29 98.1%
montezuma 77.43 99.0%
montezuma 76.12 97.8%
montezuma 75.95 98.3%
duszeks 73.93 95.3%
bayaz 72.25 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user380322 42.60 93.5%
user380322 49.83 93.7%
montezuma 79.49 99.0%
duszeks 73.93 95.3%
duszeks 60.83 92.9%
uksza 61.77 91.8%
user75575 35.60 93.3%
user802950 44.04 89.4%