Lalka (fragment) - Bolesław Prus

This quote was added by krzys01k
Nad samym brzegiem Wisły leżał stos belek. (...) Na środku rzeki stała nieruchoma berlinka. Nie większym wydawał się ten okręt, który zeszłego lata widział Wokulski na Morzu Czarnym, unieruchomiony z powodu zepsucia się machin. "Leciał jak ptak i nagle utknął; zabrakło w nim motoru. Spytałem się wówczas: a może i ja kiedyś stanę w biegu? - no, i stanąłem. Jakież to pospolite sprężyny wywołują ruch w świecie: trochę węgla ożywia okręt, trochę serca - człowieka..."

Train on this quote


Rate this quote:
2.7 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 79.13 98.5%
montezuma 75.56 97.9%
bayaz 68.44 97.7%
barty82 65.87 94.9%
buari 64.34 94.0%
krzys01k 58.79 97.3%
xkali 58.78 96.3%
uksza 58.08 91.1%
mkrzempek 56.57 93.6%
mamacalledmejames 56.04 93.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user104272 46.35 98.5%
t0mekju1ce 78.01 97.1%
t0mekju1ce 79.13 98.5%
kamil0301 51.21 94.9%
kondziu3216 53.51 96.1%
t0mekju1ce 68.87 95.7%
t0mekju1ce 74.13 99.6%
pl2137 50.19 95.1%