Lalka (fragment) - Bolesław Prus

This quote was added by krzys01k
Nad samym brzegiem Wisły leżał stos belek. (...) Na środku rzeki stała nieruchoma berlinka. Nie większym wydawał się ten okręt, który zeszłego lata widział Wokulski na Morzu Czarnym, unieruchomiony z powodu zepsucia się machin. "Leciał jak ptak i nagle utknął; zabrakło w nim motoru. Spytałem się wówczas: a może i ja kiedyś stanę w biegu? - no, i stanąłem. Jakież to pospolite sprężyny wywołują ruch w świecie: trochę węgla ożywia okręt, trochę serca - człowieka..."

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 75.56 97.9%
montezuma 70.23 97.1%
montezuma 69.02 95.5%
bayaz 68.44 97.7%
barty82 65.87 94.9%
buari 64.34 94.0%
krzys01k 58.79 97.3%
xkali 58.78 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
gohm 21.19 92.7%
mr-kamyk 30.00 97.3%
user89514 54.02 92.5%
user654925 42.42 89.1%
mr-kamyk 31.85 96.9%
sasol 45.96 95.3%
user90808 37.93 93.6%
user90808 33.87 90.3%