Hemsöborna - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Och så kommo de äntligen i båt, men Carlsson ville styra, och det kunde han inte, för han hade aldrig sett en råseglare förr, och därför skrek han, att de skulle hissa focken, som inte fanns.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 120.00 100%
mafuso 115.76 100%
mafuso 115.18 99.5%
mafuso 112.35 98.5%
mafuso 111.80 98.5%
mafuso 111.26 97.0%
mafuso 111.26 97.4%
eriknaslund 109.26 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 108.63 99.5%
mafuso 111.80 98.5%
mafuso 99.65 99.5%
eindor 99.81 93.6%
mellanfil 54.65 99.0%
user79745 21.12 94.1%
mafuso 112.35 98.5%
mafuso 111.26 97.4%