Hemsöborna - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Och så kommo de äntligen i båt, men Carlsson ville styra, och det kunde han inte, för han hade aldrig sett en råseglare förr, och därför skrek han, att de skulle hissa focken, som inte fanns.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 109.26 96.0%
spoomer 102.36 99.0%
user23571113 101.17 91.0%
eriknaslund 100.03 94.6%
spoomer 98.36 96.0%
emilindstrm 94.19 99.0%
emilindstrm 93.82 100%
centilong 92.53 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user79243 42.68 91.4%
hallonoid 51.91 97.9%
mafuso 90.24 98.0%
alienthea 51.97 95.0%
user77759 71.12 92.7%
user77761 26.79 92.7%
user77759 68.94 98.0%
sasse 68.36 95.0%