Ett halvt ark papper - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten, vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. - Nej, han hade icke glömt något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning. Men se, i tamburen, invid telefonen, satt ett halvt ark papper fastnubbat; och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna.

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 94.07 97.0%
eriknaslund 80.37 91.9%
gnorman 71.51 95.1%
missfaxe 70.93 97.2%
centilong 68.95 95.5%
missfaxe 68.34 97.4%
user659094 65.89 90.0%
missfaxe 65.63 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
alienthea 28.14 88.6%
user59295 41.36 95.7%
tobo 45.32 84.4%
missfaxe 47.97 90.7%
missfaxe 70.93 97.2%
tobo 42.49 87.3%
missfaxe 63.33 96.4%
missfaxe 63.79 97.0%