fra Kongens Opråb til det danske Folk (27. september 1940; moderniseret) - Kong Christian X og Thorvald Stauning

This quote was added by cbm
I anledning af de ved landets besættelse skabte forhold udtalte Hans Majestæt Kongen følgende: "Under disse for vort fædreland så alvorlige forhold opfordrer jeg alle i by og på land til at vise en fuldt ud korrekt og værdig optræden, da enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste følger. Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danmark."

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 83.42 98.0%
brorjk 81.59 97.8%
sindre 79.78 96.4%
minhemil01 63.03 91.9%
minhemil01 62.82 94.6%
minhemil01 61.59 93.8%
minhemil01 60.55 92.1%
minhemil01 60.03 90.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
brorjk 81.59 97.8%
minhemil01 63.03 91.9%
minhemil01 61.59 93.8%
minhemil01 59.21 90.5%
minhemil01 60.55 92.1%
minhemil01 57.20 89.8%
minhemil01 54.18 90.5%
minhemil01 60.03 90.9%