Carsten Jensen

This quote was added by cbm
Danmark er blevet et totalteater, hvor alle spiller med i komedien om opgøret med eliten, i hvilken en af verdens højest uddannede befolkninger på uforklarlig vis giver sig til at hylde dumheden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 99.83 98.5%
brorjk 98.63 98.5%
zeddik 89.04 98.5%
cim 84.01 98.0%
cim 79.69 98.0%
minhemil01 77.41 94.7%
user83106 75.70 94.2%
user83106 75.63 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 73.98 94.2%
user83106 68.46 92.0%
user83106 68.31 91.2%
user83106 75.63 93.8%
user83106 68.83 93.4%
user83106 75.70 94.2%
user83106 62.85 92.5%
user83106 71.91 95.1%