Carsten Jensen

This quote was added by cbm
Danmark er blevet et totalteater, hvor alle spiller med i komedien om opgøret med eliten, i hvilken en af verdens højest uddannede befolkninger på uforklarlig vis giver sig til at hylde dumheden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 99.83 98.5%
brorjk 98.63 98.5%
cim 84.01 98.0%
cim 79.69 98.0%
minhemil01 74.34 94.2%
minhemil01 72.82 92.9%
minhemil01 70.10 94.2%
minhemil01 69.12 92.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 64.77 97.0%
minhemil01 55.18 96.1%
minhemil01 53.01 92.4%
minhemil01 54.77 93.8%
minhemil01 53.17 94.2%
minhemil01 55.13 97.0%
minhemil01 49.89 90.7%
minhemil01 47.52 93.3%