Eiler Jørgensen

This quote was added by cbm
At runde fyrrerne var dybt deprimerende. Halvtredsårsdagen var egentlig endnu værre. Nu ved jeg ikke, om det er den begyndende senilitet, som gør, at jeg føler mig meget bedre tilpas med de treds.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
minhemil01 82.72 96.1%
minhemil01 81.02 99%
minhemil01 75.68 95.1%
user17892 75.17 94.2%
cim 74.17 94.7%
minhemil01 72.93 92.9%
user578730 70.79 96.1%
minhemil01 68.90 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 64.81 93.3%
user497204 42.90 92.5%
user497204 39.17 93.8%
user497204 38.75 93.8%
user497204 39.63 94.2%
user578730 70.79 96.1%
minhemil01 82.72 96.1%
minhemil01 64.84 87.2%