Platon

This quote was added by cbm
Jeg finder stor glæde i at tale med de gamle. De har tilbagelagt den vej, vi alle skal gå, og ved, hvor den er ujævn og hård, og hvor den er lige og let.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 107.90 95.0%
cim 93.61 98.7%
brorjk 91.69 95.6%
minhemil01 89.88 96.2%
skarymonk 89.20 100%
minhemil01 88.85 98.1%
sabotageexe 87.10 92.2%
minhemil01 86.12 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user76946 36.91 95.7%
stefold 58.64 86.9%
stefold 67.86 93.9%
minhemil01 79.79 97.5%
user76946 33.74 92.2%
user76946 29.63 82.3%
sabotageexe 107.90 95.0%
sabotageexe 87.10 92.2%