Platon

This quote was added by cbm
Jeg finder stor glæde i at tale med de gamle. De har tilbagelagt den vej, vi alle skal gå, og ved, hvor den er ujævn og hård, og hvor den er lige og let.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 93.61 98.7%
brorjk 91.69 95.6%
minhemil01 89.88 96.2%
skarymonk 89.20 100%
minhemil01 88.85 98.1%
minhemil01 85.18 95.1%
folkevogn 84.25 97.5%
minhemil01 84.14 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 85.18 95.1%
minhemil01 77.18 94.4%
minhemil01 81.28 93.9%
minhemil01 75.34 92.7%
minhemil01 81.06 91.6%
minhemil01 89.88 96.2%
minhemil01 75.95 92.2%
minhemil01 79.29 92.2%