Platon

This quote was added by cbm
Jeg finder stor glæde i at tale med de gamle. De har tilbagelagt den vej, vi alle skal gå, og ved, hvor den er ujævn og hård, og hvor den er lige og let.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 107.90 95.0%
williambb 93.85 93.9%
cim 93.61 98.7%
brorjk 91.69 95.6%
minhemil01 89.88 96.2%
skarymonk 89.20 100%
minhemil01 88.85 98.1%
sabotageexe 87.10 92.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 83.72 98.7%
frotzy 49.66 92.7%
user83106 83.94 98.1%
user83106 81.20 95.6%
user83106 78.25 95.6%
frotzy 35.89 93.3%
zonique 70.68 100%
zonique 62.22 95.0%