Poul Henningsen

This quote was added by cbm
Der er da noget, der hedder rigtigt og forkert i sproget. Det er der, og med det forholder det sig ganske sjovt. Sproget er et af de områder, hvor det forkerte er den eneste mulighed for fremskridt.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 121.63 100%
sabotageexe 96.07 94.3%
brorjk 94.05 99%
sabotageexe 91.30 96.6%
user83743 91.15 98.5%
sabotageexe 90.05 99.5%
minhemil01 89.69 99.5%
minhemil01 89.06 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 72.39 90.9%
user83106 63.15 90.1%
frotzy 44.63 90.9%
user83106 70.14 94.3%
user83106 88.73 98.5%
frotzy 26.81 88.8%
user83106 81.48 97.1%
user83106 79.43 95.2%