Poul Henningsen

This quote was added by cbm
Der er da noget, der hedder rigtigt og forkert i sproget. Det er der, og med det forholder det sig ganske sjovt. Sproget er et af de områder, hvor det forkerte er den eneste mulighed for fremskridt.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 121.63 100%
brorjk 94.05 99%
minhemil01 89.69 99.5%
minhemil01 89.06 100%
djoike 87.36 98.0%
yifei 87.19 96.6%
brorjk 86.29 94.3%
brorjk 85.79 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 80.22 96.1%
minhemil01 72.66 90.8%
user75720 53.96 94.7%
minhemil01 77.46 91.7%
minhemil01 76.54 91.7%
minhemil01 83.85 94.7%
minhemil01 68.46 88.8%
minhemil01 76.41 93.4%