Ferdydurke (zakończenie) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
A teraz przybywajcie, gęby! Nie, nie żegnam się z wami, obce i nieznane facjaty obcych, nie znanych facetów, którzy mnie czytać będziecie, witam was, witam wdzięczne wiązanki części ciała, teraz niech się zacznie dopiero - przybądźcie i przystąpcie do mnie, rozpocznijcie swoje miętoszenie, uczyńcie mi nową gębę, bym znowu musiał uciekać przed wami w innych ludzi i pędzić, pędzić, pędzić przez całą ludzkość. Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę!

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 80.53 97.5%
montezuma 78.20 96.9%
montezuma 77.73 96.9%
montezuma 75.33 97.3%
bayaz 73.88 96.5%
smolin 72.65 94.9%
bayaz 68.48 94.1%
barty82 65.99 93.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
tymontt 36.81 83.8%
igorstrawinsky 30.59 91.7%
uksza 51.42 90.5%
user802950 46.08 90.3%
montezuma 78.20 96.9%
barty82 65.99 93.2%
montezuma 80.53 97.5%
barty82 59.31 89.1%