Ferdydurke (o Formie) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Czyż wszelka forma nie polega na eliminacji, konstrukcja nie jest uszczupleniem; czy wyraz może oddać co innego jak tylko część rzeczywistości? Reszta jest milczeniem. Czy wreszcie my stwarzamy formę, czy ona nas stwarza? Wydaje się nam, że to my konstruujemy - to złudzenie, w równej mierze jesteśmy konstruowani przez konstrukcję.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.73 97.9%
montezuma 87.37 96.8%
montezuma 86.38 99.1%
montezuma 85.60 97.9%
montezuma 83.78 97.1%
montezuma 82.85 97.6%
montezuma 82.20 97.4%
montezuma 81.17 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 51.25 89.5%
krzysiekh 52.35 100%
euterp 49.48 92.5%
krzysiekh 54.25 98.5%
krzysiekh 56.87 96.8%
krzysiekh 55.18 96.2%
krzysiekh 52.69 96.0%
barawasz 20.93 83.1%