Ferdydurke (o Formie) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Czyż wszelka forma nie polega na eliminacji, konstrukcja nie jest uszczupleniem; czy wyraz może oddać co innego jak tylko część rzeczywistości? Reszta jest milczeniem. Czy wreszcie my stwarzamy formę, czy ona nas stwarza? Wydaje się nam, że to my konstruujemy - to złudzenie, w równej mierze jesteśmy konstruowani przez konstrukcję.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.73 97.9%
t0mekju1ce 88.22 98.5%
xerpenta 81.17 98.8%
bayaz 78.85 95.4%
panmaciek 78.07 95.7%
mkrzempek 74.50 95.1%
aniakotek 70.65 92.0%
smolin 70.54 92.5%
user750424 69.29 94.3%
senserv6 68.97 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
tomtommmm 43.82 89.8%
grzela 46.09 89.5%
auranoth 52.03 92.5%
auranoth 55.15 92.5%
auranoth 51.35 88.3%
auranoth 52.21 93.5%
user104272 47.81 99.1%
auranoth 55.57 91.0%