Ferdydurke (zasady pojedynku na miny) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Przeciwnicy staną naprzeciwko siebie i oddadzą serię min kolejnych, przy czym na każdą budującą i piękną minę Pylaszczkiewicza Miętalski odpowie burzącą i szpetną kontrminą. Miny - jak najbardziej osobiste, swoiste i wsobne, jak najbardziej raniące i miażdżące - stosowane być mają bez tłumika aż do skutku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.25 99.0%
montezuma 79.41 99.4%
montezuma 76.10 95.9%
montezuma 75.04 95.4%
montezuma 74.61 96.6%
montezuma 74.58 95.6%
bayaz 72.85 97.2%
xkali 72.01 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
bestibe 41.29 91.6%
linctroll 71.92 96.5%
pl2137 33.98 94.8%
pl2137 32.07 95.0%
user750424 61.99 94.8%
kilof13256 45.36 91.5%
dorota410 34.26 87.5%
dorota410 28.12 87.0%