Ferdydurke (zasady pojedynku na miny) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Przeciwnicy staną naprzeciwko siebie i oddadzą serię min kolejnych, przy czym na każdą budującą i piękną minę Pylaszczkiewicza Miętalski odpowie burzącą i szpetną kontrminą. Miny - jak najbardziej osobiste, swoiste i wsobne, jak najbardziej raniące i miażdżące - stosowane być mają bez tłumika aż do skutku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.25 99.0%
montezuma 79.41 99.4%
montezuma 75.04 95.4%
montezuma 74.61 96.6%
montezuma 74.58 95.6%
bayaz 72.85 97.2%
montezuma 68.28 95.9%
mkrzempek 67.24 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 82.25 99.0%
montezuma 75.04 95.4%
montezuma 74.61 96.6%
luqa007 51.45 95.1%
luqa007 51.33 97.5%
luqa007 36.16 92%
luqa007 39.27 97.5%
luqa007 53.47 96.2%