Ferdydurke (zasady pojedynku na miny) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Przeciwnicy staną naprzeciwko siebie i oddadzą serię min kolejnych, przy czym na każdą budującą i piękną minę Pylaszczkiewicza Miętalski odpowie burzącą i szpetną kontrminą. Miny - jak najbardziej osobiste, swoiste i wsobne, jak najbardziej raniące i miażdżące - stosowane być mają bez tłumika aż do skutku.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 85.57 99.7%
montezuma 82.25 99.0%
michal6271 77.52 93.9%
bayaz 72.85 97.2%
xkali 72.01 99.0%
linctroll 71.92 96.5%
mkrzempek 67.24 96.2%
smolin 65.89 93.9%
brajanos 65.46 95.3%
barty82 64.93 91.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 59.35 94.5%
shinygarlic 41.92 85.8%
t0mekju1ce 77.05 98.1%
existhyper 25.40 86.8%
t0mekju1ce 73.87 98.7%
t0mekju1ce 83.32 96.8%
t0mekju1ce 79.60 94.5%
tomtommmm 30.27 89.3%