Ferdydurke (zasady pojedynku na miny) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Przeciwnicy staną naprzeciwko siebie i oddadzą serię min kolejnych, przy czym na każdą budującą i piękną minę Pylaszczkiewicza Miętalski odpowie burzącą i szpetną kontrminą. Miny - jak najbardziej osobiste, swoiste i wsobne, jak najbardziej raniące i miażdżące - stosowane być mają bez tłumika aż do skutku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.25 99.0%
montezuma 79.41 99.4%
montezuma 76.10 95.9%
montezuma 75.04 95.4%
montezuma 74.61 96.6%
montezuma 74.58 95.6%
bayaz 72.85 97.2%
montezuma 68.28 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 48.24 93.9%
kaneo 62.89 92.5%
mr-kamyk 19.82 99.7%
mamacalledmejames 52.77 91.4%
euterp 45.19 88.5%
belzeb 30.26 88.6%
adr8688 62.70 96.3%
adr8688 60.34 95.7%