Ferdydurke (ciało pedagogiczne) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
- To najtęższe głowy w stolicy - odparł dyrektor - żaden z nich nie ma jednej własnej myśli; jeśliby zaś i urodziła się w którymś myśl własna, już ja przegonię albo myśl, albo myśliciela. To zgoła nieszkodliwe niedołęgi, nauczają tylko tego, co w programach, nie, nie postoi w nich myśl własna.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 85.14 98.7%
montezuma 82.58 99.3%
montezuma 82.47 97.4%
montezuma 81.29 100%
montezuma 77.01 100%
montezuma 75.22 98.7%
montezuma 75.22 98.7%
montezuma 73.85 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
mr-kamyk 20.43 96.7%
user654925 37.41 89.1%
mr-kamyk 17.07 96.1%
mr-kamyk 16.17 98.3%
mr-kamyk 15.58 98%
kambul 40.22 90.2%
vesok 47.37 93.1%
montezuma 77.01 100%