Ferdydurke (ciało pedagogiczne) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
- To najtęższe głowy w stolicy - odparł dyrektor - żaden z nich nie ma jednej własnej myśli; jeśliby zaś i urodziła się w którymś myśl własna, już ja przegonię albo myśl, albo myśliciela. To zgoła nieszkodliwe niedołęgi, nauczają tylko tego, co w programach, nie, nie postoi w nich myśl własna.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.58 99.3%
montezuma 82.47 97.4%
montezuma 73.85 94.5%
montezuma 71.92 99.0%
senserv6 70.34 95.5%
smolin 69.46 94.2%
senserv6 68.72 96.1%
smolin 65.80 91.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 71.92 99.0%
montezuma 82.58 99.3%
luqa007 16.32 96.7%
luqa007 52.23 97.7%
user802950 48.75 89.6%
senserv6 68.72 96.1%
senserv6 63.53 92.5%
senserv6 70.34 95.5%