Ferdydurke (ciało pedagogiczne) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
- To najtęższe głowy w stolicy - odparł dyrektor - żaden z nich nie ma jednej własnej myśli; jeśliby zaś i urodziła się w którymś myśl własna, już ja przegonię albo myśl, albo myśliciela. To zgoła nieszkodliwe niedołęgi, nauczają tylko tego, co w programach, nie, nie postoi w nich myśl własna.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 85.14 98.7%
montezuma 82.58 99.3%
montezuma 82.47 97.4%
montezuma 81.29 100%
montezuma 77.01 100%
xkali 75.76 98.3%
montezuma 75.22 98.7%
montezuma 75.22 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 42.68 94.5%
pl2137 42.00 94.8%
user220801 34.91 91.1%
bestibe 37.46 91.0%
kilof13256 40.66 86.5%
dorota410 18.30 74.6%
kamil0301 56.97 98.3%
qwerty12 31.11 87.5%