Kropki (kawałek świata) - Włodek Markowicz

This quote was added by krzys01k
Nie uciekaj od świata. Nie urodziłeś się po to, żeby żyć w swojej głowie. Nie śpiesz się. Nikomu niczego nie udowadniaj - tylko samemu sobie. Udowodnij sobie, że ten świat jest też twoją własnością. Kawałek tego świata należy się tobie. Masz prawo zrobić z nim, co ci się tylko podoba.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 90.89 100%
t0mekju1ce 90.43 97.3%
montezuma 87.74 99.7%
montezuma 87.55 98.6%
t0mekju1ce 87.14 94.4%
michal6271 87.03 98.6%
bayaz 85.36 97.6%
bryskiewiczr 83.62 82.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 40.84 88.5%
krzysio 39.27 93.4%
luqa 58.55 97.6%
grzela 40.40 91.9%
t0mekju1ce 87.14 94.4%
t0mekju1ce 82.18 97.3%
tomtommmm 36.22 88%
tomtommmm 38.42 91.4%