Krzyżacy (Żmudzini) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
My prosimy chrztu - wołali do wszystkich książąt i narodów - lecz wspomnijcie, że ludzie jesteśmy, nie zwierzęta, które można darować, kupić i przedać.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bryskiewiczr 106.33 96.8%
montezuma 86.45 100%
montezuma 85.81 98.7%
montezuma 82.39 100%
duszeks 81.20 99.3%
smolin 80.72 98.7%
mkrzempek 80.61 100%
montezuma 79.92 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 48.94 92.1%
sasol 57.63 98.7%
mr-kamyk 28.85 99.3%
mr-kamyk 26.69 95%
sasol 51.93 96.8%
grzebo 54.87 93.3%
kamil0301 51.78 92.6%
kamil0301 45.61 98.1%