Krzyżacy (Żmudzini) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
My prosimy chrztu - wołali do wszystkich książąt i narodów - lecz wspomnijcie, że ludzie jesteśmy, nie zwierzęta, które można darować, kupić i przedać.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bryskiewiczr 106.33 96.8%
montezuma 86.45 100%
t0mekju1ce 83.94 99.3%
michal6271 82.97 97.4%
duszeks 81.20 99.3%
smolin 80.72 98.7%
mkrzempek 80.61 100%
c0il 78.93 92.6%
bayaz 76.11 98.1%
panmaciek 75.72 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
grzegorz 22.10 89.3%
mattc 40.66 86.5%
user232745 45.88 96.8%
mattc 42.28 76%
mattc 62.79 96.8%
mattc 68.83 99.3%
mattc 63.66 97.4%
bergis00 43.24 94.4%