Krzyżacy (Żmudzini) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
My prosimy chrztu - wołali do wszystkich książąt i narodów - lecz wspomnijcie, że ludzie jesteśmy, nie zwierzęta, które można darować, kupić i przedać.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bryskiewiczr 106.33 96.8%
montezuma 86.45 100%
montezuma 85.81 98.7%
duszeks 81.20 99.3%
smolin 80.72 98.7%
mkrzempek 80.61 100%
montezuma 79.92 97.4%
montezuma 79.86 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 55.25 92.6%
luqa007 24.08 96.2%
montezuma 70.31 96.8%
luqa007 37.42 97.4%
luqa007 20.89 99.3%
luqa007 52.80 95.0%
luqa007 52.97 94.4%
user380322 44.11 91.0%