Krzyżacy (Żmudzini) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
My prosimy chrztu - wołali do wszystkich książąt i narodów - lecz wspomnijcie, że ludzie jesteśmy, nie zwierzęta, które można darować, kupić i przedać.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bryskiewiczr 106.33 96.8%
montezuma 86.45 100%
montezuma 85.81 98.7%
montezuma 82.39 100%
duszeks 81.20 99.3%
smolin 80.72 98.7%
mkrzempek 80.61 100%
montezuma 79.92 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user220801 38.51 91.1%
user220801 43.62 98.1%
user220801 44.51 94.4%
bestibe 17.01 89.9%
pl2137 32.98 93.8%
pl2137 32.81 95.6%
bestibe-nowa 10.48 89.3%
user318149 13.55 92.1%