Krzyżacy (Żmudzini) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
My prosimy chrztu - wołali do wszystkich książąt i narodów - lecz wspomnijcie, że ludzie jesteśmy, nie zwierzęta, które można darować, kupić i przedać.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bryskiewiczr 106.33 96.8%
smolin 80.72 98.7%
montezuma 79.92 97.4%
montezuma 79.76 97.4%
montezuma 77.27 96.8%
smolin 77.24 95.0%
bayaz 76.11 98.1%
panmaciek 75.72 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user75575 30.90 87.9%
user75575 31.83 89.9%
user802950 44.81 89.9%
montezuma 79.92 97.4%
igorstrawinsky 38.56 94.4%
user802950 49.52 91.0%
waszker 44.19 91.5%
waszker 64.36 100%