Jane Eyre - Charlotte Brontë

This quote was added by marc3
Naisten luullaan olevan yleisesti ottaen hyvin kiihkottomia: mutta naiset tuntevat samoin kuin miehet; heidän täytyy harjoittaa kykyjään ja saada toiminta-alaa, kuten heidän veljensäkin; he kärsivät liian tiukoista rajoituksista, liian ehdottomasta toimettomuudesta, aivan niin kuin miehetkin kärsisivät; ja etuoikeutettujen kanssaeläjien on ahdasmielistä sanoa, että heidän pitäisi rajoittua tekemään vanukkaita ja neulomaan sukkia.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user643934 81.59 94.5%
rasmoose 68.84 95.8%
govetenks 66.86 93.9%
rasmoose 63.34 93.3%
jukulusu 59.27 90.2%
rasmoose 58.36 91.8%
rasmoose 57.85 89.7%
spoomer 57.04 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
canute 56.48 93.3%
tenfingerstupid 28.56 85.2%
user215850 42.30 91.2%
kuutio 52.03 94.7%
kuutio 44.77 93.9%
spoomer 40.38 96.0%
tenfingerstupid 40.32 93.9%
tenfingerstupid 43.16 95.0%