Antoine Condorcet

This quote was added by marc3
Tulee päivä, jolloin tyranneja, pappeja ja heidän harhaan johdettuja rikollisia kätyreitään nähdään vain teatterilavalla ja historian lehdillä ja jolloin aurinko nousee vapaiden ihmisten suvulle, ihmisten, jotka eivät tunnusta herrakseen mitään muuta kuin oman järkensä."

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 107.38 98.9%
user643934 88.47 95.4%
user643934 83.95 93.8%
user643934 83.40 96.1%
user643934 79.54 94.8%
user679222 73.99 95.4%
user679222 73.84 95.4%
rasmoose 69.64 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
spoomer 52.77 94.8%
user643934 83.95 93.8%
tenfingerstupid 22.95 83.3%
user643934 88.47 95.4%
user643934 79.54 94.8%
user643934 83.40 96.1%
rasmoose 62.33 94.4%
rasmoose 64.20 89.1%