Villette - Charlotte Brontë

This quote was added by marc3
Kummallinen, riehakas, meluisa pieni maailma oli tämä ranskalainen koulu: suurella vaivalla piiloteltiin kahleita kukkasilla: roomalaiskatolilaisuuden herkkä ydin tunkeutui jokaiseen toimenpiteeseen: valtava aistillinen halujensa tyydyttäminen (niin sanoakseni) sallittiin tasapainottamaan mustasukkaisia henkisiä rajoituksia.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 123.65 97.0%
glevion 110.69 97.3%
user643934 88.42 95.3%
user643934 87.60 96.7%
user643934 83.14 93.7%
user643934 81.60 93.7%
user679222 79.97 95.3%
user679222 78.69 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
canute 58.43 93.2%
bidum 46.32 93.9%
canute 59.09 92.6%
canute 61.38 95.6%
jesseus 68.49 91.1%
kuutio 39.73 88.8%
spoomer 63.06 96.7%
tenfingerstupid 22.62 83.0%