Myśli nowoczesnego Polaka (Bierność) - Roman Dmowski

This quote was added by krzys01k
Bierność gubi nas nie tylko jako naród, ale jako jednostki. Jej to przede wszystkim zawdzięczamy, że wśród nas tak częstym jest zjawiskiem pesymizm, beznadziejność, brak wiary w siebie i w możność życia na lepszy sposób. Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie taki brzydki, a życie na nim nie takie złe, jak to nam się często zdaje.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.65 99.7%
montezuma 84.41 98.0%
montezuma 81.93 97.5%
montezuma 81.36 97.8%
panmaciek 80.31 97.0%
montezuma 79.53 99.5%
xkali 79.46 97.3%
bayaz 78.85 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 45.71 94.3%
user220801 45.48 90.6%
kamil0301 59.59 96.6%
kamil0301 58.21 97.8%
pl2137 50.80 97.0%
bestibe 20.66 86.0%
kamil0301 66.27 98.3%
linctroll 69.22 95.9%