Myśli nowoczesnego Polaka (Bierność) - Roman Dmowski

This quote was added by krzys01k
Bierność gubi nas nie tylko jako naród, ale jako jednostki. Jej to przede wszystkim zawdzięczamy, że wśród nas tak częstym jest zjawiskiem pesymizm, beznadziejność, brak wiary w siebie i w możność życia na lepszy sposób. Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie taki brzydki, a życie na nim nie takie złe, jak to nam się często zdaje.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.65 99.7%
t0mekju1ce 82.81 98.3%
panmaciek 80.31 97.0%
xkali 79.46 97.3%
bayaz 78.85 96.6%
aniakotek 78.09 96.1%
buari 76.98 95.4%
michal6271 74.76 89.5%
mkrzempek 73.71 98.0%
xerpenta 72.84 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 63.33 97.8%
mattc 51.75 93.4%
mattc 56.82 96.6%
mattc 66.40 99.0%
mattc 60.42 94.9%
user89835 49.06 85.3%
auranoth 54.64 89.3%
auranoth 53.13 89.5%