Курс судбине народа - Михајло Пупин

This quote was added by marc3
Изузетни људи могу чинити изузетне ствари, али курс судбине једног народа биће увек вођен не само пролазним напорима једног или чак више изузетних људи неког доба, већ устрајном моћи традиција једног народа.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
gospodarmuva 72.93 92.9%
sajberkurajber 56.70 90.8%
user53430 36.27 94.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
gospodarmuva 72.93 92.9%
sajberkurajber 56.70 90.8%
user53430 36.27 94.1%