Будућност је моја - Никола Тесла

This quote was added by marc3
Оставимо будућности да каже истину, и израчуна свакога према његовом раду и достигнућима. Садашњост је њихова, будућност, за коју сам озбињно радио, је моја.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
davbuz 57.82 96.3%
sajberkurajber 49.02 85.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
sajberkurajber 49.02 85.8%
davbuz 57.82 96.3%