Никола Тесла

This quote was added by marc3
Ако будем имао среће да остварим барем неке од својих идеја, то ће бити доброчинство за цело човечанство. Ако се те моје наде испуне, најслађа мисао биће ми та да je то дело једног Србина.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user325649 70.84 90.7%
user325649 58.61 89.1%
gospodarmuva 50.57 83.5%
davbuz 42.14 86.6%
sajberkurajber 41.37 80.1%
sajberkurajber 33.03 78.5%
davbuz 32.62 81.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
gospodarmuva 50.57 83.5%
sajberkurajber 41.37 80.1%
sajberkurajber 33.03 78.5%
user325649 70.84 90.7%
user325649 58.61 89.1%
davbuz 32.62 81.0%
davbuz 42.14 86.6%