Isänmaallinen innostus - Friedrich Schiller

This quote was added by govetenks
Isänmaallinen innostus on tärkeää vain kypsymättömille kansoille, maailman nuorisolle; on viheliäinen, pikkumainen ihanne kirjoittaa vain yhtä kansaa varten; filosofiselle hengelle tämä raja on täysin sietämätön.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 140.13 100%
glevion 137.02 99.1%
glevion 132.87 97.2%
late 83.87 100%
user679222 76.66 99.1%
user643934 75.39 93.0%
user679222 73.57 98.1%
rasmoose 73.46 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
bidum 50.77 95.5%
bidum 53.08 96.8%
bidum 50.05 96.4%
canute 62.43 96.4%
canute 56.06 95.9%
muakki 43.40 89.5%
spoomer 56.15 94.2%
user70838 45.33 89.5%