Päivä - F. E. Sillanpää

This quote was added by govetenks
Päivä, vanha, iäti kiertävä jättiläisilmiö, nousee taas ja ottaa kaiken elämän haltuunsa - elämän ja kuoleman. Valtava on tämmöinen aamuhetki, kun miljoonat ihmissielut siirtyilevät unen todellisuudesta päivän harhaan.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 141.01 99.5%
glevion 118.97 97.8%
graben 102.10 99.5%
graben 94.04 98.2%
graben 86.93 98.2%
user643934 83.98 96.5%
user643934 80.03 95.6%
user679222 76.65 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user643934 80.03 95.6%
user643934 76.34 94.0%
user643934 70.71 95.6%
user643934 83.98 96.5%
user643934 75.48 93.6%
rasmoose 69.86 98.6%
rasmoose 69.89 97.3%
rasmoose 70.08 94.4%