Wprowdzenie do bushido - Daodoji Yusan

This quote was added by bayaz
Pomyśl, jak kruche jest życie, szczególnie życie samuraja. Skoro tak się sprawy mają, to każdy dzień swojego życia powinieneś uznać za ostatni i poświęcić go na spełnianie swoich obowiązków. Nigdy nie pozwól, aby zawładnęła tobą myśl o długim życiu, bo wtedy będziesz skłonny oddać się wszelkim nieprawościom i w hańbie zakończysz życie. Dlatego - jak mówiono - Masashige polecił swemu synowi Masatsurze, aby nieustannie podtrzymywał myśl o śmierci.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 83.71 98.2%
jccsilver 79.05 92.8%
michal6271 78.22 95.7%
t0mekju1ce 77.54 96.8%
t0mekju1ce 77.24 98.5%
t0mekju1ce 76.86 96.6%
t0mekju1ce 75.92 94.9%
t0mekju1ce 74.99 99.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 75.92 94.9%
tomtommmm 37.93 85.1%
t0mekju1ce 74.42 94.5%
t0mekju1ce 76.86 96.6%
t0mekju1ce 77.54 96.8%
t0mekju1ce 83.71 98.2%
tomtommmm 36.59 87.0%
tomtommmm 37.93 92.6%