Wprowdzenie do bushido - Daodoji Yusan

This quote was added by bayaz
Pomyśl, jak kruche jest życie, szczególnie życie samuraja. Skoro tak się sprawy mają, to każdy dzień swojego życia powinieneś uznać za ostatni i poświęcić go na spełnianie swoich obowiązków. Nigdy nie pozwól, aby zawładnęła tobą myśl o długim życiu, bo wtedy będziesz skłonny oddać się wszelkim nieprawościom i w hańbie zakończysz życie. Dlatego - jak mówiono - Masashige polecił swemu synowi Masatsurze, aby nieustannie podtrzymywał myśl o śmierci.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 83.71 98.2%
jccsilver 79.05 92.8%
michal6271 78.22 95.7%
montezuma 74.34 98.0%
mkrzempek 72.95 97.8%
xkali 72.71 97.8%
bayaz 72.08 94.3%
kaktyuss 69.72 95.3%
buari 69.11 94.9%
linctroll 67.93 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user508798 54.45 91.6%
xerpenta 66.16 95.3%
mattc 64.56 97.0%
mattc 66.87 98.3%
mattc 61.02 95.1%
tomtommmm 45.95 93.5%
auranoth 56.51 91.4%
urepi 37.32 86.2%