Jądro ciemności 2 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Dzień się kończył wśród cichej pogody, wspaniałej, nieskazitelnej. Woda jaśniała spokojnie, niebo bez żadnej plamki było dobrotliwym bezmiarem nieskalanego światła; nawet mgły na mokradłach Essexu wyglądały jak zwiewna, promienista tkanina, która zawiła z lesistych wyniosłości w głębi lądu, układając się na niskich brzegach w fałdy przejrzystej draperii. Tylko ku zachodowi mrok tkwił posępnie nad górnym biegiem rzeki i ściemniał się z każdą minutą, jakby rozgniewany zbliżaniem się słońca.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 77.86 97.6%
bayaz 69.98 97.4%
senserv6 67.98 95.4%
xkali 64.88 96.5%
krzys01k 64.29 97.8%
user83229 64.14 93.9%
barty82 62.56 91.1%
duszeks 62.24 90.8%
semperfortis 58.76 92.7%
esemesek 57.90 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user654925 41.51 88.8%
mr-kamyk 32.81 95.2%
mr-kamyk 32.61 99.4%
mr-kamyk 23.30 99.2%
mr-kamyk 23.69 99.2%
xkali 64.55 98.2%
user88969 51.67 86.5%
sweak 38.85 92.5%