Jądro ciemności 3 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Wąska, opustoszała uliczka w głębokim cieniu, wysokie domy, niezliczone okna o weneckich żaluzjach, martwa cisza, trawa między kamieniami, imponujące wjazdowe arkady na prawo i lewo, olbrzymie masywne, nieco uchylone podwoje. Wślizgnąłem się przez jedną z tych szpar, wszedłem po zamiecionych, nagich schodach, jałowych jak pustynia, i otworzyłem pierwsze z napotkanych drzwi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 84.03 95.4%
montezuma 82.70 97.2%
montezuma 81.69 97.9%
montezuma 80.54 96.7%
montezuma 79.66 96.7%
montezuma 79.13 98.9%
montezuma 78.00 97.7%
kaktyuss 77.73 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 53.31 95.7%
kamil0301 57.42 94.0%
kamil0301 58.64 96.9%
kamil0301 58.71 95.4%
gohm 22.28 96.2%
kaktyuss 77.73 94.9%
kamil0301 55.71 95.7%
user654925 44.14 87.9%