Jądro ciemności 3 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Wąska, opustoszała uliczka w głębokim cieniu, wysokie domy, niezliczone okna o weneckich żaluzjach, martwa cisza, trawa między kamieniami, imponujące wjazdowe arkady na prawo i lewo, olbrzymie masywne, nieco uchylone podwoje. Wślizgnąłem się przez jedną z tych szpar, wszedłem po zamiecionych, nagich schodach, jałowych jak pustynia, i otworzyłem pierwsze z napotkanych drzwi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 84.03 95.4%
montezuma 82.70 97.2%
montezuma 81.69 97.9%
montezuma 80.54 96.7%
montezuma 79.66 96.7%
montezuma 79.13 98.9%
montezuma 78.00 97.7%
c0il 77.64 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 75.40 95.2%
luqa007 46.16 96.2%
montezuma 82.70 97.2%
c0il 77.64 95.0%
schmaltzcustard 39.18 97.4%
senserv6 66.16 94.7%
senserv6 65.18 95.2%
user75575 32.69 84.8%