Jądro ciemności 3 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Wąska, opustoszała uliczka w głębokim cieniu, wysokie domy, niezliczone okna o weneckich żaluzjach, martwa cisza, trawa między kamieniami, imponujące wjazdowe arkady na prawo i lewo, olbrzymie masywne, nieco uchylone podwoje. Wślizgnąłem się przez jedną z tych szpar, wszedłem po zamiecionych, nagich schodach, jałowych jak pustynia, i otworzyłem pierwsze z napotkanych drzwi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 84.03 95.4%
montezuma 82.70 97.2%
t0mekju1ce 82.38 98.2%
michal6271 81.71 98.9%
kaktyuss 77.73 94.9%
c0il 77.64 95.0%
bayaz 77.07 94.9%
xkali 75.62 97.2%
linctroll 72.71 95.2%
buari 72.02 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user508798 63.80 96.7%
ironherald 64.71 96.0%
user103109 52.44 90.6%
user103109 47.85 89.1%
mattc 66.16 97.9%
mattc 60.22 97.4%
auranoth 55.73 93.3%
rejent 54.22 91.4%